مدیران

Engineer Mohammad Reza Anooshehei
Dr. Alireza Anooshehei
Engineer Danial Anooshehei

پروژه ها

800-unit Safadasht, Shahriar
160-unit Vardavard, Tehran
1697-unit New City of Hashtgerd

خدمات

آخرین مقالات

همکاران

Engineer Ali Bagheri
Engineer Ali Naderifar