مدیران

مهندس علی باقری (کانادا)

تحصیلات

سوابق شغلی

مهارت ها