مدیران

مهندس علی باقری

تحصیلات

سوابق شغلی

مهارت ها