مدیران

مهندس علی نادری فر

تحصیلات

سوابق شغلی

مهارت ها