مدیران

مهندس علی نادری فر (کانادا)

تحصیلات

سوابق شغلی

مهارت ها