مدیران

مهندس مجید محمدپور

تحصیلات

سوابق شغلی

مهارت ها